Aneks nr 1 do Umowy nr […] Najmu Instrumentu Muzycznego

 

zawartej w dniu […] w Gdańsku pomiędzy Jolantą Rajczyk-Sikorską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „VIOLINE ATELIER Jolanta Rajczyk-Sikorska” w Gdańsku a Najemcą

 

KARTA WYNAJMU INSTRUMENTU MUZYCZNEGO

 

L.p.

 

 

1.

Dane Instrumentu

 

Wartość Instrumentu

 

Wynagrodzenie za miesiąc wynajmu

 

Data wypożyczenia

 

Data zwrotu

 

Uwagi

 

 

 

 

2.

Dane Instrumentu

 

Wartość Instrumentu

 

Wynagrodzenie za miesiąc wynajmu

 

Data wypożyczenia

 

 

Data zwrotu

 

 

Uwagi

 

 

 

 

3.

Dane Instrumentu

 

 

Wartość Instrumentu

 

 

Wynagrodzenie za miesiąc wynajmu

 

 

Data wypożyczenia

 

 

Data zwrotu

 

 

Uwagi

 

 

 

 

W razie większej ilości Instrumentów proszę dołożyć dodatkowe strony.