Załącznik nr 1 do Umowy Najmu Instrumentu Muzycznego

 

REGULAMIN NAJMU INSTRUMENTU MUZYCZNEGO

 

1.    Postanowienia ogólne

1.1.      Niniejszy dokument określa ogólne warunki najmu Instrumentu, jest adresowany do Najemców i ma zastosowanie do każdej Umowy.

1.2.      Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim terminów zapisanych wielką literą:

1)        „Cennik” – wykaz opłat stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu;

2)        „Instrument” – skrzypce, będące przedmiotem wynajmu, których właścicielem jest Wynajmujący;

3)        „Kapitał” – gromadzona przez Najemcę kwota rabatu na ewentualny zakup skrzypiec w rozmiarze 4/4 od Pracowni Lutniczej – wysokość Kapitału wynosi 70% sumy wpłaconego przez Najemcę w okresie obowiązywania Umowy Wynagrodzenia pomniejszonego o podatek od towarów i usług (VAT); Kapitał ma charakter prawa do rabatu na zakup  skrzypiec od Pracowni Lutniczej , który jest nabywany przez kolejne wpłaty Wynagrodzenia Wynajmującemu; Wynajmujący gwarantuje Najemcy, że rabat będzie honorowany przez Pracownię Lutniczą;

4)        „Karta Wynajmu” – zbiór danych dotyczących Instrumentów będących przedmiotem wynajmu, stanowiący Aneks nr 1 do Umowy Najmu;

5)        „Najemca” – użytkownik Instrumentu, korzystający z niego na podstawie Umowy;

6)        „Opłata Początkowa” – opłata uiszczana przez Najemcę niezwłocznie po zawarciu Umowy, obejmująca koszt wynajmu lub zakupu akcesoriów wskazanych w §2 ust. 2 Umowy Najmu oraz koszt ewentualnej przesyłki kurierskiej zgodnie z Cennikiem; Opłata początkowa zawiera także Wynagrodzenie za pierwszy miesiąc najmu;

7)        „Opłaty” – wszystkie kwoty wskazane w Cenniku, włącznie z Wynagrodzeniem i Opłatą Początkową;

8)        „Pracownia Lutnicza– przedsiębiorca, współpracujący z Wynajmującym, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Artystyczna Pracownia Lutnicza Sikorski Jacek” ul. Młyńska 16/4, Gdańsk 80-846, posiadający NIP 5832474828;

9)        „Regulamin”niniejszy regulamin wynajmu instrumentu wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy Najmu;

10)     „RODO” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

11)     „Strony” – Wynajmujący i Najemca łącznie lub jedna z tych stron;

12)     „System Gromadzenia Kapitału” – system uprawniający do zakupu skrzypiec w rozmiarze 4/4 od Pracowni Lutniczej z rabatem w wysokości zgromadzonego przez Najemcę Kapitału;

13)     „Umowa” – umowa o wynajem Instrumentu zawierana pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, składająca się z Umowy Najmu, Karty Wynajmu, Regulaminu, Cennika oraz ewentualnie innych dokumentów Wynajmującego;

14)     „Umowa Najmu” – dokument główny określający Strony i przedmiot wynajmu, wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do niej;

15)     „Wynagrodzenie” – stała miesięczna opłata ponoszona przez Najemcę za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy korzystania z Instrumentu;

16)     „Wynajmujący”Jolanta Rajczyk-Sikorska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „VIOLINE ATELIER Jolanta Rajczyk-Sikorska” w Gdańsku przy ul. Młyńskiej 16/2, 80-846 Gdańsk, posiadająca NIP 6791929645.

1.3.      Terminy zdefiniowane w Regulaminie mogą być stosowane odpowiednio w liczbie pojedynczej lub mnogiej, zgodnie z ich znaczeniem.

1.4.      Zdefiniowane w Regulaminie terminy zapisane wielką literą mają to samo znaczenie również w Umowie Najmu, Karcie Wynajmu oraz w Cenniku.

1.5.      W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy Najmu. W razie sprzeczności pomiędzy Regulaminem a Umową Najmu, przeważają postanowienia Umowy Najmu.

1.6.      Strony będą udostępniać sobie informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania Umowy i będą dokonywać bieżących konsultacji co do sposobu i szczegółów jej wykonywania, jeśli okaże się to niezbędne.

1.7.      Ilekroć w Regulaminie mowa o uzgodnieniach Stron lub zgodzie, decyzji, instrukcjach Wynajmującego lub o innych oświadczeniach Wynajmującego wobec Najemcy, chodzi zawsze o jednoznaczne i niesprzeczne oświadczenia złożone co najmniej w formie dokumentowej emailem.

 

2.    Oświadczenia Stron

2.1.      Wynajmujący oświadcza, że: (i) jest właścicielem Instrumentów i jedynym uprawnionym do rozporządzania Instrumentami z tytułu prawa własności, (ii) nie istnieją żadne takie ograniczenia prawne dotyczące Instrumentów, które mogłyby uniemożliwiać lub utrudniać prawidłowe wykonywanie Umowy albo narażać Najemcę na jakiekolwiek roszczenia osób trzecich.

2.2.      Najemca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przed zawarciem Umowy.

 

3.    Początek obowiązywania Umowy

3.1.      Po zawarciu Umowy Najemca niezwłocznie uiszcza Opłatę Początkową obejmującą Wynagrodzenie za pierwszy miesiąc wynajmu oraz przesyła na adres email Wynajmującego potwierdzenie przelewu, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku niewywiązania się przez Najemcę z obowiązku płatności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, Umowa wygasa z mocy prawa (warunek rozwiązujący).

3.2.      Wynajmujący udostępnia Najemcy Instrument nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania potwierdzenia przelewu, o którym mowa w pkt. 3.1. Najemca może odebrać Instrument osobiście, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, z miejsca wykonywania działalności przez Wynajmującego pod adresem wskazanym w pkt 1.1.16 lub otrzymać go przesyłką kurierską na koszt Najemcy.

3.3.      Udostępnienie, o którym mowa w pkt 3.2, należy rozumieć jako wydanie Instrumentu Najemcy w siedzibie Wynajmującego jak również doręczenie Najemcy przesyłki kurierskiej z Instrumentem.

3.4.      W zależności od rozmiaru Instrumenty wynajmowane są w zestawie z następującymi akcesoriami:

1)                  Instrumenty w rozmiarach od 1/8 do 3/4 wynajmuje się w zestawie ze smyczkiem i futerałem;

2)                  Instrumenty w rozmiarze 4/4 wynajmuje się bez futerału i smyczka, możliwy jest ich zakup od Wynajmującego.

3.5.     W związku z powyższym, Opłata Początkowa różni się w zależności od rozmiaru Instrumentu i obejmuje:

1)                  w przypadku Instrumentów w rozmiarach od 1/8 do 3/4: koszt nowych strun Pirastro Tonica lub Evah Pirazzi, zakup lub wypożyczenie smyczka, ewentualny zakup podpórki i ewentualny koszt przesyłki kurierskiej;

2)                  w przypadku Instrumentów w rozmiarze 4/4: koszt nowych strun Pirastro Tonica, zakup smyczka, zakup futerału, zakup podpórki i ewentualny koszt przesyłki kurierskiej.

3.6.      Wynagrodzenie za wynajem Instrumentu jest naliczane od dnia objęcia w posiadanie Instrumentu przez Najemcę.

 

4.       Zasady użytkowania

4.1.      Po otrzymaniu Instrumentu Najemca szczególną uwagę powinien zwrócić na stan gumowych elementów w podpórce, gdyż uszkodzone niszczą boki Instrumentu.

4.2.      Instrument należy przechowywać w futerale i używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.3.      W celu uniknięcia ewentualnych zniszczeń, należy chronić Instrument przed zwierzętami, wilgocią oraz temperaturami poniżej 0oC i powyżej 25oC, a także nasłonecznieniem.

4.4.      Zabrania się oddawania Instrumentu do użytku osobie innej niż Najemca.

4.5.      Najemca zobowiązuje się do zwrócenia Instrumentów w stanie niepogorszonym/nienaruszonym.

4.6.      Najemca odpowiada za utratę Instrumentu, choćby nawet była to utrata przypadkowa (w tym zgubienie, kradzież).

 

5.    Uszkodzenia i naprawy Instrumentów

5.1.      Zabrania się dokonywania bez wiedzy Wynajmującego jakichkolwiek napraw Instrumentów, a także zmian w ich budowie lub wyglądzie (jakichkolwiek ulepszeń, modyfikacji, przeróbek, ozdabiania). Wszelkich napraw Instrumentów Najemca dokonuje na własny koszt wyłącznie u Wynajmującego.

5.2.      Wszelkie modyfikacje Instrumentu lub akcesoriów (np. wymiana włosia w smyczku, podbródka, strun) odbywają się w pracowni Wynajmującego na koszt Najemcy.

5.3.      Najemca nie odpowiada za normalne zużycie Instrumentu, wynikające z prawidłowego i zgodnego z Regulaminem korzystania.

5.4.      Jeśli uszkodzenia Instrumentu są wynikiem ewidentnie nieostrożnego lub nieprawidłowego obchodzenia się z Instrumentem, Najemca pokrywa koszty naprawy w całości.

5.5.      W przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia Instrumentu Najemca zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Wynajmującego kwoty zdefiniowanej w Karcie Wynajmu jako wartość wynajmowanego Instrumentu.

 

6.         System gromadzenia Kapitału

6.1.      Najemca może skorzystać z Systemu Gromadzenia Kapitału uprawniającego do zakupu skrzypiec w rozmiarze 4/4 od Pracowni Lutniczej. Zakupu można dokonać stacjonarnie w miejscu wykonywania działalności przez Pracownię Lutniczą lub wysyłkowo na podstawie odrębnego zamówienia.

6.2.      Sprzedaż Instrumentu z zastosowaniem rabatu odbywa się na podstawie odrębnej umowy sprzedaży zawartej z Pracownią Lutniczą, do umowy sprzedaży nie ma zastosowania Regulamin.

6.3.      Po rozwiązaniu Umowy Najemca może wykorzystać zgromadzony Kapitał w dowolnym czasie.

 

7.    Wynagrodzenie

7.1.      Wynagrodzenie jest płatne za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy.

7.2.      Najemca będzie dokonywał wpłat na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w Umowie, każdego 15 (piętnastego) dnia miesiąca obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem pkt 7.3.

7.3.     Pierwsza wpłata (Opłata Początkowa, w tym pierwsze Wynagrodzenie), zgodnie z pkt 3.1 jest płacona przez Najemcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia Umowy.

7.4.      Wysokość i pozostałe warunki związane z Wynagrodzeniem określa Cennik.

 

8.         Brak Wynagrodzenia od Najemcy

8.1.      W przypadku niewywiązywania się z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia przez Najemcę, zostaną naliczone maksymalne odsetki za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

8.2.      W przypadku braku płatności przez 3 (trzy) miesiące Najemca traci możliwość wykorzystania zgromadzonego Kapitału i jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Instrumentów Wynajmującemu w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni. Koszt przesyłki kurierskiej pokrywa Najemca.

8.3.      Każdorazowo w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wnoszenia Opłat przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy potwierdzenia salda zaległości w formie pisemnej lub elektronicznej. Decyzja dotycząca wyboru formy każdorazowo należy do Wynajmującego.

 

9.    Klauzula waloryzacyjna

9.1.      Wszystkie Opłaty mogą podlegać waloryzacji dwa razy w roku kalendarzowym tj. z dniem 1 stycznia oraz z dniem 1 lipca każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, o półroczny wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje przez powiadomienie Najemcy i nie wymaga zmiany Umowy. Zwaloryzowana stawka Opłat znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po powiadomieniu Najemcy o wysokości waloryzacji.

9.2.      Niezależnie od postanowienia punktu 9.1 Wynajmujący ma prawo do podwyższenia Opłat nie więcej niż o 10% dotychczasowej kwoty raz na 6 (sześć) miesięcy każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, w przypadku wzrostu jakichkolwiek kosztów związanych z wykonywaniem Umowy (m.in. kosztów zatrudnienia pracowników, wahań kursu euro itd.). Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje poprzez powiadomienie Najemcy i nie wymaga zmiany Umowy. Zmieniona stawka Opłaty znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po powiadomieniu Najemcy.

 

10.   Przetwarzanie danych osobowych

10.1.   Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący.

10.2.  Organizator przetwarza dane osobowe Najemców w związku z wykonywaniem Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

10.3.  Organizator przetwarza dane osobowe Najemców w celu:

10.3.1.      wykonywania Umowy;

10.3.2.      dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń,

10.3.3.       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym dla celów skarbowych.

10.4.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych Najemców w celach wskazanych w pkt. 10.3, dane osobowe mogą być udostępniane organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

10.5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie wynajmu Instrumentów. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora.

10.6.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 10.3.

10.7.  Najemca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

10.8.   Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

 

11.   Komunikacja Stron

Wszelkie oświadczenia związane z bieżącym wykonywaniem Umowy mogą być składane także w formie dokumentowej na adresy email. Ilekroć w Regulaminie mowa o złożeniu oświadczenia na adres poczty elektronicznej Stron, oznacza to adresy wskazane w Umowie.

 

12.   Czas trwania i wygaśnięcie Umowy

12.1.  Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie.

12.2.   Po wygaśnięciu Umowy Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia Instrumentów Wynajmującemu w terminie nie dłuższym niż 7 (siedmiu) dni. W przypadku niewywiązania się przez Najemcę z obowiązku zwrotu Instrumentu w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Najemcy naliczana może być kara umowna za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki, w podwójnej wysokości Wynagrodzenia należnego za ostatni miesiąc obowiązywania Umowy.

12.3.   W przypadku zwrotu uszkodzonego Instrumentu, Najemcy naliczana jest kara umowna odpowiadająca stopniowi zużycia, w wysokości nie większej niż wartość Instrumentu określona w Karcie Wynajmu.

 

13.   Zmiana Instrumentu

13.1.   Zmiana Instrumentu wymaga zmiany Karty Wynajmu i nie wymaga zmiany Umowy.

13.2.   W przypadku zmiany Instrumentu Najemca ponawia opłatę za struny i smyczek.

 

14.   Zmiana Regulaminu

14.1.   Wynajmujący może zmienić Regulamin w każdym czasie. o zmianach Regulaminu Wynajmujący informuje Najemcę pocztą elektroniczną. Użytkownik może w terminie 14 (czternastu) dni od zawiadomienia go o zmianach Regulaminu wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przeciwnym wypadku zmieniony Regulamin wiąże Najemcę po upływie 14 (czternastu) dni.

14.2.   Postanowienie pkt. 14.1 ma zastosowanie także do wprowadzania lub zmiany innych dokumentów określających warunki wynajmu Instrumentu.

 

15.   Postanowienia końcowe

15.1.   Prawem właściwym dla Regulaminu jest wyłącznie prawo polskie.

15.2.  O ile przepisy prawa, w szczególności dotyczące ochrony konsumentów, nie stanowią inaczej, wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca wykonywania działalności przez Wynajmującego.