Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ( dalej zwanym „RODO”) , firma pod nazwą Violine Atelier Jolanta Rajczyk, z siedzibą w Gdańsku informuje, że od dnia 25 maja 2018r roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę Violine Atelier Jolanta Rajczyk.

Jednocześnie na podst.art.13 RODO informuję ,że od dnia 25 maja 2018r aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę Violine Atelier Jolanta Rajczyk:

1 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Violine Atelier Jolanta Rajczyk, z siedzibą 80-846 Gdańsk , ul. Młyńska 16/2 wpisana do ewidencji podmiotów CEIG, posługująca się nr NIP 6791929645.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

2 . Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych,wniesienie skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) .

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczącą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury.

3.Dane osobowe Pani/Pana, jeśli będzie to niezbędne, będą przekazywane osobom upoważnionym przeze mnie, moim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków oraz będą bezpiecznie przechowywane zgodnie z przestrzeganiem zasad dostępu do danych osobowych przez okres działalności firmy Violine Atelier Jolanta Rajczyk

Violine Atelier Jolanta Rajczyk 80-846 Gdańsk

ul. Młyńska 16/2 NIP : 6791929645

…................................................................

…........................................................

(imię, nazwisko)

(miejscowość, data)

….................................................................

 

(adres zamieszkania)

 

Zgoda na przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach księgowych przez firmę Violine Atelier Jolanta Rajczyk.

…........................................................................................

podpis