UMOWA WYPOŻYCZENIA NR .....

Zawarta w dniu ....................................................

pomiędzy

VIOLINE ATELIER Jolanta Rajczyk

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Młyńskiej 16/2

reprezentowanym przez właściciela Jolantę Rajczyk

zwanym w treści umowy "Wypożyczającym", a

(imię, nazwisko)................................................................................................zamieszkałym

(miejscowość) ...................(kod miejscowości)..............................

ul...................................

nr dow os. ..................................................................pesel .............................................................................................

nr telefonu ...........adres email ..............................................

nauczyciel prowadzący .....................szkoła................

zwanym w treści umowy "Użytkownikiem", o następującej treści:

§ 1

Wypożyczający wypożycza :

instrument ............... wartości ........................

smyczek ...................... wartości .....................................................

futerał .................. wartości ..................................................

będący własnością Wypożyczającego.

§ 2

Miesięczny koszt wypożyczenia instrumentu wynosi .. ......... pln i jest powiększony o podatek VAT

(23%) łącznie ..........pln

§ 3

Pierwsza wpłata za wypożyczany instrument powiększona jest o koszt :

Strun ...................................................................

Smyczka ...............................................................................

Podpórki ............................................................................

Inne ...........................

Razem ......... + wypożyczenie .............łącznie ...........pln

§ 4

Użytkownik będzie dokonywał comiesięcznych wpłat w siedzibie Wypożyczającego lub na nr konta bankowego :

69 1140 2004 0000 3302 7591 1012

§5

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§6

Użytkownik oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1otrzymał oraz że jest on kompletny, zdatny do użytku i że nie ma z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

§7

Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione.

§8

1.Użytkownik może skorzystać z systemu, uprawniającego do zakupu instrumentu 4/4 w siedzibie

Wypożyczającego, polegającego na zaliczeniu 70% z wpłat z tytułu wypożyczania instrumentu.

2.Do w/w 70 % wpłat nie wlicza się podatku VAT za wypożyczenie instrumentu, kosztów strun, włosia, podpórki i kalafonii oraz kosztów wysyłki.

§9

Wszelkie naprawy w czasie wypożyczania instrumentu, Użytkownik ponosi na własny koszt oraz zwróci przedmiot umowy w stanie niepogorszonym.

§10

Użytkownik jest odpowiedzialny za przypadkową utratę przedmiotu umowy, jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem.

§11

Po ukończeniu wypożyczania Użytkowni k jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia instrumentu do siedziby Wypożyczającego.

§12

Koszt wysyłki instrumentów pokrywa Użytkownik.

§ 13

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami wypożyczenia instrumentu.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy aneksu.

................................................................

................................................

Wypożyczający

Użytkownik